Wycieczki-z-Jeleniej_Gory_Wanderlust_wycieczki

Warunki uczestnictwa w wycieczce oraz ochrona danych osobowych

Warunki ogólne uczestnictwa 
w jednodniowych wycieczkach autokarowych

 1. Organizatorem wycieczek jest Biuro Turystyczne Wanderlust z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Malinnik 13. Biuro reprezentowane jest przez właścicielkę Annę Bejm. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997 roku wraz z jej późniejszymi zmianami. Biuro posiada wpis do rejestru o nr.  698/42/2016 oraz gwarancję ubezpieczeniową T.U.  AXA.

2.Każdy uczestnik imprezy turystycznej objęty jest ubezpieczeniem w czasie wycieczek krajowych ubezpieczeniem NNW, w czasie wycieczek zagranicznych ubezpieczeniem NNW i KL.

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych następuje po dokładnym zapoznaniu się uczestnika z programem wycieczki, warunkami uczestnictwa oraz podpisaniu zgłoszenia-umowy o świadczenie usług turystycznych.
 1. Wykupując wycieczkę, uczestnik deklaruje że jego stan zdrowia pozwala mu uczestniczyć w wycieczce.
 1. W ramach ceny jednodniowych wycieczek biuro gwarantuje: transport autokarem klasy turystycznej, opiekę pilota-przewodnika w języku polskim, na wycieczkach zagranicznych: ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą i NNW. W cenie usługi nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania podróży przez klienta.
 1. Program, cenę, czas trwania wycieczki oraz ceny biletów wstępu (jeśli występują ) podano w ofercie biura(program). Cena wycieczki nie obejmuje biletów wstępów. Bilety wstępu uczestnicy opłacają we własnym zakresie (chyba, że w programie podane jest inaczej)
 1. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wycieczkę w momencie podpisania zgłoszenia-umowy  w wysokości 100% ogólnej kwoty.

DANE DO PRZELEWÓW:

WANDERLUST ANNA BEJM

87 1050 1751 1000 0091 2672 9780

ING BANK ŚLĄSKI

 1. MALINNIK 13, 58-560 JELENIA GÓRA
 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w wycieczce, wiąże się to z potrąceniem 50 % kwoty wycieczki ale jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem wycieczki potrącane jest 100 % kwoty.

Istnieje możliwość wskazania osoby która weźmie udział w wycieczce w zastępstwie osoby zgłoszonej- wymaga to zgłoszenia maksymalnie dzień przed wycieczką klient powiadomi organizatora na piśmie o przeniesieniu praw uczestniczenia w wycieczce na inną osobę lub osoby spełniające warunki udziału w imprezie( podając również dane do ubezpieczenia zgłaszanej osoby)

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki, jeżeli nie zostanie sprzedanych, co najmniej 75% miejsc. O odwołaniu wycieczki klient będzie poinformowany pisemnie poprzez SMS-a, e-maila lub messengera w terminie nie krótszym niż jeden dzień przed imprezą. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.
 1. Nie uważa się za wadę usługi niedociągnięć zawinionych przez osoby prawne i fizyczne niepozostające w stosunku prawnym z Biurem Turystycznym Wanderlust albo wynikłych z okoliczności, za które B.T. Wanderlust nie odpowiada.
 1. Uczestnicy wycieczki powinni posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy wycieczek powinni posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport (dotyczy również dzieci).
 1. W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z organizatorem. Numer Tel. 502 405 102
 1. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy  i programu wycieczki, lub jej odwołania.
 1. Wykupując wycieczkę, uczestnik deklaruje że zgadza się na wykorzystywanie wizerunku czyli publikowanie w celach marketingowych biura wybranych zdjęć z odbytych wycieczek. Wybrane zdjęcia będą zdjęciami ogólnymi mającymi pomóc promować ofertę biura. Zdjęcia mogą być publikowane na stronie www biura, na facebooku lub Instagramie.
 1. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pilota. Reklamacje w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem winien złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Klient może złożyć jednocześnie propozycję zaspokojenia jego roszczeń. Po upływie tego okresu klient może zgłosić roszczenie, jeśli bez własnej winy nie mógł dotrzymać tego terminu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji.
 1. Biuro nie odpowiada za szkody wyrządzone przez klientów biura. Uczestnik odpowiada materialnie wobec Biura Wanderlust za szkody powstałe z jego winy.
 1. Dane osobowe uczestników przekazane do dyspozycji Biura podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 1. Osoba dokonująca rezerwacji ( pierwsza wymieniona w potwierdzeniu rezerwacji lub płatnik ) przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy turystycznej za wszelkie osoby wymienione w potwierdzeniu rezerwacji. Jest również odpowiedzialna za poinformowanie pozostałych osób o wszystkich otrzymanych szczegółach dotyczących wycieczki. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat. Zawarcie umowy przez osoby małoletnie wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, z podpisami rodziców lub opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie ( o ile osoba małoletnia wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego )
 1. Uczestnik wycieczki zobowiązany jest dostosować się do wymagań czasowych przekazywanych przez przewodnika/pilota w czasie trwania imprezy turystycznej.

Przewodnik/pilot zobowiązany jest do oczekiwania maksimum 15 min. na uczestników nie przybyłych w wyznaczone miejsce zbiórki. Po wyznaczonym czasie przewodnik/pilot z resztą grupy realizuje dalszy program wycieczki, natomiast osoby, które nie stawiły się powinny dotrzeć na własny koszt do miejsca postoju autobusu przed planowanym odjazdem lub samodzielnie dotrzeć do kraju.

 1. W zakresie nieuregulowanym w umowie i w warunkach ogólnych uczestnictwa, mają zastosowanie przepisy: ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny.

 

 

Ochrona danych osobowych w Biurze Turystycznym Wanderlust

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest firma Wanderlust Anna Bejm z siedzibą w Jeleniej Górze 58-560 , ul. Malinnik 13
 2. Administrator Państwa danych osobowych jest dostępny pod numerem 502 405 102,

lub pod adresem e-mail : bt.wanderlust@gmail.com

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji wykupionej

wycieczki i nie będą przekazywane innym odbiorcom niż wymaga tego realizacja

imprezy ani krajom trzecim.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w wycieczkach

organizowanych przez Administratora. W przypadku niepodania danych nie będzie

możliwe uczestnictwo w wykupionej imprezie turystycznej.

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji usługi.
 2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo : dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania

oraz uzupełnienia, żądania ich usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego

 1. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie umowy z Administratorem –

podwykonawcy niezbędni do realizacji usługi turystycznej.

 1. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne

zapewniające bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych.