Wycieczki-z-Jeleniej_Gory_Wanderlust_wycieczki

Warunki Uczestnictwa

Ogólne Warunki Uczestnictwa

 

 • 1 Warunki ogólne
 1. Organizatorem Turystyki jest Biuro Podróży Wanderlust (działalność gospodarcza prowadzona pod nazwą: Wanderlust Anna Bejm, ul. Malinnik 13, 58-560 Jelenia Góra, Nip: 6112704181) posiadające stosowne zezwolenia i znajdujące się w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem zaświadczenia 698/42/2016
 2. Poniższe Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część UMOWY – ZGŁOSZENIA udziału w imprezie: Przez podpisanie Umowy – Zgłoszenia Uczestnik potwierdza znajomość Warunków Uczestnictwa i przyjmuje je za obowiązujące, w przypadku serwisu Konfeo uczestnik potwierdza akceptacje i znajomość warunków uczestnictwa poprzez jedno kliknięcie ( bez którego nie można przejść dalej w procesie rezerwacji miejsca)
 3. Zawarcie Umowy – Zgłoszenia następuje z chwilą jej podpisania przez Uczestnika oraz przez przedstawiciela biura, z jednoczesną wpłatą uzgodnionej i wymienionej w tej umowie zaliczki. Dopłata do pełnej ceny powinna nastąpić do dnia określonego w Umowie – Zgłoszeniu,
 4. W przypadku imprez turystycznych jednodniowych obowiązuje wpłata całej sumy, zawarcie umowy następuję poprzez serwis Konfeo. Rezerwujący miejsce opłaca to miejsce od razu poprzez przelew lub serwis paypal. W przypadku niezaksięgowania wpłaty na konto w ciągu trzech dni rezerwacja miejsca jest anulowana.
 5. Uczestnik oświadcza, że działa w imieniu i z upoważnienia osób, na których rzecz będą świadczone usługi określone umową. Warunki Uczestnictwa są obowiązujące również dla osób towarzyszących reprezentowanych przez Uczestnika, który podpisuje umowę w ich imieniu.
 6. Przez Uczestnika rozumie się zarówno Klienta indywidualnego, jak i grupowego.
 7. Przez imprezę rozumie się wszystkie usługi turystyczne świadczone przez Biuro Podróży Wanderlust na rzecz uczestnika i osób mu towarzyszących, wymienionych w Umowie – Zgłoszeniu lub na załączonej liście uczestników.
 8. Biuro Podróży Wanderlust gwarantuje realizację imprezy zgodnie z umową.

 

 • 2 Zmiana świadczeń
 1. Biuro Podróży Wanderlust zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, z odwołaniem lub przerwaniem imprezy włącznie z przyczyn od siebie niezależnych takich jak działanie siły wyższej, decyzje władz państwowych lub innych instytucji oraz zmiany cen paliw, kursów walut, działania kontrahentów, brak wymaganej liczby uczestników.
 2. W przypadku gdy przed rozpoczęciem imprezy Biuro Podróży Wanderlust jest zmuszone z przyczyn od siebie niezależnych zmienić istotne warunki umowy z klientem, powinno niezwłocznie o tym fakcie poinformować klienta. W takiej sytuacji klient bez zbędnej zwłoki informuje Biuro Podróży Wanderlust na piśmie, czy:
  1. przyjmuje proponowaną zmianę umowy,
  2. odstępuje od umowy i otrzymuje zwrot wszystkich wniesionych świadczeń bez obowiązku zapłaty kary umownej.
 3. Brak pisemnej deklaracji ze strony klienta oznacza brak akceptacji nowych warunków umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, a także w przypadku odwołania imprezy Biuro Podróży Wanderlust zobowiązuje się zwrócić Uczestnikowi dokonaną wpłatę w ciągu 14 dni w wysokości nominalnej wraz z należnymi odsetkami w przypadku przekroczenia terminu umownego.
 5. Biuro Podróży Wanderlust zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy turystycznej grupowej – autokarowej, w przypadku zgłoszenia się mniejszej niż zapisana w umowie-zgłoszeniu danej wycieczki liczby uczestników. Wówczas Biuro Podróży Wanderlust zobowiązane jest poinformować o tym fakcie uczestników, nie później niż na:
  1. 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
  2. 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,
  3. 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni
 6. Dla każdej wycieczki w dokumencie „umowy-zgłoszenia” jest określone dla jakiej liczby (lub zakresu liczby) osób (uczestników płacących i nie) skalkulowana była cena wycieczki, i jeśli finalnie w wycieczce uczestniczy mniej osób, cena wycieczki może być zmieniona.
 7. Biuro Podróży Wanderlust odpowiada za prawidłowy, zgodny z programem przebieg imprezy oraz za umówioną jakość usług.
 8. Jeżeli z winy Biura Podróży Wanderlust nie zostaną zrealizowane określone umową usługi lub ich jakość będzie odbiegała od treści zawartej umowy, Biuro Podróży Wanderlust zobowiązuje się do zorganizowania usług zastępczych lub zwrotu wartości usług niezrealizowanych.
 9. Niewykorzystanie przez Uczestnika usług objętych programem z przyczyn leżących po jego stronie, nie stanowi podstawy do obniżenia odpłatności za imprezę lub żądania ekwiwalentu za niewykorzystane świadczenia.
 10. W autokarze wyposażonym w toaletę korzystanie z niej odbywa się w sytuacjach awaryjnych. Postoje realizowane są w ciągu dnia co 3-4 godziny. W trakcie przejazdów nocnych w odstępach 4 godzinnych. Na pokładzie autokaru zabrania się spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

 

 

 • 3 Warunki rezygnacji z imprezy
 1. Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej. W przypadku nie zgłoszenia się na imprezę Uczestnikowi nie przysługuje zwrot poniesionych opłat.
 2. Koszty ponoszone przez Uczestnika w przypadku rezygnacji z przyczyn leżących po jego stronie, będą rozliczane

następująco, w zależności od terminu odstąpienia:

a) 50 % ceny Imprezy przy odstąpieniu do 31 dnia przed datą rozpoczęcia Imprezy

b) 70 % ceny Imprezy przy odstąpieniu w okresie od 20 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

c) 90 % ceny Imprezy przy odstąpieniu w okresie od 7 do 2 dni przed datą rozpoczęcia imprezy

d) 100 % ceny Imprezy przy odstąpieniu na 1 dzień przed imprezą lub w dniu rozpoczęcia imprezy

Zwrot kosztów pomniejszony o kwotę rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania imprezy turystycznej nastąpi po wpłynięciu do Organizatora pisemnej rezygnacji z Imprezy, przesłanej mailem lub pocztą.

 1. Klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przyjmuje wszystkie z tej umowy obowiązki.
 2. Przeniesienie praw i przejęcie obowiązków o których mowa, jest skuteczna wobec organizatora, jeżeli klient zawiadomi go o tym przed rozpoczęciem imprezy w terminie nie późniejszym niż 4 dni przed rozpoczęciem imprezy,
 3. Za nieuiszczoną część ceny imprezy oraz koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany uczestnika imprezy klient i osoba przyjmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 

 

 • 4 Warunki odpowiedzialności i reklamacje
 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów i innych przepisów obowiązujących w trakcie trwania imprezy, we wszystkich obiektach i środkach transportu.
 2. Uczestnik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką opłacając odszkodowanie niezwłocznie po powstaniu szkód, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od ich wyrządzenia.
 3. Uczestnik nie może sam dokonywać zmian w Umowie – Zgłoszeniu.
 4. Jeżeli w trakcie trwania imprezy klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie powiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora.
 5. Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy składać na piśmie u pilota lub listownie do Biura Podróży Wanderlust najpóźniej w terminie 30 dni od zakończenia imprezy. Biuro Podróży Wanderlust zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji Uczestnika w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.
 6. Pilot imprezy ma obowiązek potwierdzić klientowi przyjęcie reklamacji, a w przypadku jej nie załatwienia przekazania jej niezwłocznie organizatorowi imprezy.
 7. Nie mogą być przedmiotem roszczeń okoliczności powodujące niewygody lub utrudnienia znane Uczestnikowi przed zawarciem Umowy lub wynikające ze zmian programu dopuszczanych przez Warunki Uczestnictwa i Umowę – Zgłoszenie.
 8. Biuro Podróży Wanderlust nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartości naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu w recepcji ośrodka obsługującego imprezę. Biuro Podróży Wanderlust nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne, niezależne od woli Biura Podróży Wanderlust wydarzenia, takie jak strajki, zamieszki, klęski żywiołowe, akty władzy, akty terroru.
 9. Biuro Podróży Wanderlust posiada wymaganą prawem gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie 00-867 przyul. Chłodnej 51, nr gwarancji: 05.111.595 Dysponentem polisy jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, oraz każdy klient, którego zwrot wpłaconych środków mógłby dotyczyć.
 1. W przypadku imprez zagranicznych, wszyscy Uczestnicy obligatoryjnie podlegają ubezpieczeniu NNW i KL, w przypadku imprez krajowych ubezpieczeniu NNW.
 2. Klient ma prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji oraz dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych, musi to być zgłoszone podczas zapisów na wycieczkę oraz jest dodatkowo płatne.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie lekarzy leczących Klienta w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej wobec AXA oraz zezwolenie na udostępnienie AXA dokumentacji z przebiegu leczenia lub innemu ubezieczycielowi u którego zostanie wykupione ubezpieczenie przy danej wycieczce.

 

 

 • 5 Ochrona danych osobowych
 1. Organizator (Biuro Podróży Wanderlust, zwany dalej “Biurem”) jest administratorem danych osobowych Uczestników. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług
 2. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania
 3. Biuro przetwarzać będzie następujące dane osobowe: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, numeru telefonu, wzór podpisu.
 4. Powierzone dane będą przechowywane/przetwarzane przez biuro nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy).
 5. Uczestnicy mają prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo przenoszenia danych. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych
 6. Biuro przetwarza dane osobowe w celu wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych, świadczenia usług na podstawie umowy oraz zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Biura, wskazanego poniżej. Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, pilotom wycieczek obsługującym dany wyjazd, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe) i innym kontrahentom realizującym usługi na rzecz Biura na podstawie zawartych umów. Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy/dokumentu podróży.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 8. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Biura polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, badania satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego.
 9. Wykupując wycieczkę, uczestnik deklaruje że zgadza się na wykorzystywanie wizerunku czyli publikowanie w celach marketingowych biura wybranych zdjęć z odbytych wycieczek. Wybrane zdjęcia będą zdjęciami ogólnymi mającymi pomóc promować ofertę biura. Zdjęcia mogą być publikowane na stronie www biura, na facebooku lub Instagramie.

 

 

 • 6 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, oraz akty wykonawcze do ustawy i kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku sporu sądowego dla jego rozstrzygnięcia będzie powołany Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Klienta.